ANBI

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.
Iedere ANBI instelling dient daarom een aantal gegevens op de site te vermelden. Hieronder staan de gegevens van Stichting tot Instandhouding van Vogel- en dierenopvang in Westfriesland.

Officiele naamgeving:

Stichting tot Instandhouding van Vogel- en dierenopvang in Westfriesland

Publiek bekende naamgeving:

Wildopvang De Bonte Piet

Doelstelling volgens statuten:

De doelstelling is verwoord in de statuten, artikel 2:

 1. De stichting heeft ten doel beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.
 2. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zo veel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
 3. De opvang is zodanig dat een dier zo veel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.
 4. Het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen niet verstoord mogen worden.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

 • het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van gelden ten behoeve van een opvangcentrum voor dieren
 • het geven van informatie omtrent de noodzaak en de werkwijze van gemeld opvangcentrum op alle daartoe geëigende wijzen
 • het voeren van acties, het geven van voordracht en spreekbeurten
 • het houden van een asiel voor allerlei soorten vogels en zoogdieren, en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

Algemene Doelstelling:

Wildopvang De Bonte Piet is een in 1988 opgerichte stichting die zich inzet voor de instandhouding van inheemse niet gedomesticeerde dieren in de regio West-Friesland en omstreken. De Bonte Piet vangt jaarlijks circa 2000 gewonde en zieke dieren op, waaronder veel beschermde soorten. Het gaat hier om inheemse dieren welke leven in de vrije natuur.
Het betreft hier onder andere dieren die gewond zijn geraakt in het verkeer of op een andere manier letsel hebben opgelopen. Ook komen er veel dieren binnen vanwege voedselgebrek. Deze zijn uitgehongerd of door ziekte verzwakt. Verwacht wordt dat het aantal zal gaan toenemen door onder andere het steeds kleiner worden van de leefgebieden en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Wildopvang De Bonte Piet is een erkende egelopvang. Per jaar worden er vele zieke, gewonde of jonge egels gebracht bij de opvang. Het gaat al jaren erg slecht met de egelstand en zij worden met uitsterven bedreigd. Het aantal egels is enorm teruggelopen de laatste jaren. Veel egels raken gewond of komen om in het verkeer. Egels zijn erg vatbaar voor infecties zoals longworm, longontsteking en andere ziektes. Bij De Bonte Piet krijgen zij de juiste medicatie waarna zij in het voorjaar weer uitgezet worden op geschikte plekken.
Om dit werk zo goed mogelijk te kunnen doen werkt De Bonte Piet nauw samen met diverse vogelorganisaties, deskundigen, dierenbescherming, dierenartsen, IVN en Staatsbosbeheer. Dit is van groot belang om kennis en kunde uit te wisselen en op peil te houden. Financieel is Wildopvang De Bonte Piet volledig afhankelijk van donateurs, sponsors en legaten.

Algemene gegevens:

KvK: 41235360
RSIN: 8019.55.671
ING Bank: NL11INGB0005859107

Samenstelling Bestuur:

Wouter Koks, voorzitter en plv secretaris

Willem Stammes, penningmeester

Tim Post, 2e penningmeester

Carla van Tiel, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:

De Stichting heeft twee medewerkers in dienst.

Verder werken er vrijwilligers.

Voor zowel de vrijwilligers als het bestuur geldt:

 • Er wordt geen vergoeding verstrekt
 • Normale reiskosten, zoals woon-werk verkeer, worden niet vergoed, die zijn voor eigen rekening. Ook bestuursleden ontvangen geen reiskostenvergoeding voor het bijwonen van een vergadering. Een uitzondering wordt gemaakt in de volgende gevallen:
  Wanneer een vrijwillige medewerker extra diensten draait i.v.m. de noodzakelijke bezetting van het opvangcentrum kan het bestuur besluiten de extra reiskosten te vergoeden (maximaal € 0,19 per km).
  Wanneer een bestuurslid of een medewerker opgevangen dieren wegbrengt naar een ander centrum en hiervoor de ambulance niet beschikbaar is, kan het bestuur eveneens besluiten de reiskosten te vergoeden.
 • Gemaakte kosten voor aanschaf van voor het werk noodzakelijke spullen – voor zover die niet binnen de instelling aanwezig zijn – worden wel vergoed, mits er van te voren toestemming van het bestuur is voor de aanschaf hiervan.
 • Twee maal per jaar is er een bijeenkomst van bestuur en (vrijwillige) medewerkers. De kosten van deze bijeenkomsten zijn voor rekening van de stichting.

Downloads:

Jaarverslag 2019 en 2020

Financieel jaarverslag 2018

Uittreksel Kamer van Koophandel

Meerjaren beleidsplan 2020-2025